Heel je ziel en zaligheid

 9,95

Worden als Jezus

Auteur: Dallas Willard
Uitgave: Coconut
Pagina’s: 248
ISBN: 9789080758629

Covertekst:
Christus heeft ons een leven voorgespiegeld van geestelijke groei en toenemende heiligheid. Dat staat vaak haaks op onze ervaring. Hoe komt dat? Het leven dat God ons in Jezus aanbiedt is toch niet bedoeld als een puzzel? Dan is er maar één uitleg mogelijk: ondanks onze goede bedoelingen en vermoeiende methoden mankeert er iets aan de manier waarop we dat leven benaderen. Waar een wil is, is niet automatisch ook een weg. Er is ook inzicht nodig om precies te begrijpen wat er moet gebeuren en hoe je het kunt bereiken.

Geestelijke groei in Christus is een geordend proces. Jezus nodigt ons uit onze loodzware, vermoeiende inspanningen, vooral op religieus gebied, los te laten. Als we samen met Hem onder een nieuw juk onze plaats innemen wil Hij ons leiden. Dit is de weg die de ziel rust geeft. Dit inzicht geeft hoop en is van levensbelang. Voor het individu betekent het dat alle blokkades om de oude mens af te leggen en de nieuwe aan te doen te overwinnen zijn. Dat proces zal ons in staat stellen steeds meer te groeien naar de heelheid, heiligheid en kracht die horen bij het koninkrijk der hemelen.

Dallas Willard vertelt op welke manier we in ieder aspect van ons leven (gedachten, emoties, karakter, ziel en lichaam) radicaal kunnen veranderen naar het beeld van Christus.

‘Dallas Willard prikkelt je denken, wakkert je voorstellingsvermogen aan en betrekt je emoties terwijl hij je tot een nieuw soort intimiteit met God brengt.’
Alister McGrath

‘Dit boek staat barstensvol informatie over belangrijke zaken als wat het hart, de geest, de ziel, emoties enzovoort precies zijn. Mensen werkzaam in het onderwijs die een volledig joods-christelijk mensbeeld willen neerzetten zullen veel steun aan dit boek hebben, net als de mensen die betrokken zijn bij de genezing van de ziel of het lichaam.’
Leanne Payne

Dit boek ontving in 2003 de Book Award van Christianity Today in de categorie ‘spiritualiteit’.

Inhoud:
Introductie
Hoofdstuk 1 Geestelijke vorming: de essentie
Hoofdstuk 2 Geestelijke vorming en de kerk
Hoofdstuk 3 De centrale plaats van het hart
Hoofdstuk 4 Geestelijke hervorming
Intermezzo
Hoofdstuk 5 Hervorming van het denken: het gedachteleven
Hoofdstuk 6 Hervorming van het denken: gevoel en emotie
Hoofdstuk 7 Hervorming van de wil en het karakter
Hoofdstuk 8 Hervorming van het lichaam
Hoofdstuk 9 Hervorming van onze sociale dimensie
Hoofdstuk 10 Hervorming van de ziel
Hoofdstuk 11 De kinderen des lichts en het licht der wereld
Naschrift
Verwijzingen

Uit de introductie:

Introductie ‘Wie gedronken heeft van het water dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven’ (Johannes 4:14).

Als we het Nieuwe Testament lezen, bijvoorbeeld de evangeliën of de brief aan de Efeziërs of 1 Petrus, overvalt ons het gevoel dat we een blik slaan in een totaal andere wereld. Het lijkt een heel ander leven. Het is leven in het ‘Koninkrijk der hemelen’. Toch is het een wereld en een leven waar gewone mensen zijn binnengekomen en nog steeds binnengaan. Het is een wereld die voor ons openligt. We worden uitgenodigd. We voelen haar roep.

Kijk naar Jezus’ eigen woorden dat degenen die in Hem geloven het levende water, de Geest van God zelf, zullen ontvangen. Ze zullen nooit meer dorst hebben en zij zullen worden tot een bron die ‘springt ten eeuwigen leven’. Het levende water zal worden tot ‘een rivier van levend water’ die vanuit het leven van de gelovige naar een dorstende wereld zal vloeien (Johannes 7:38).

Of denk aan het gebed van Paulus dat de gelovigen ‘de liefde van Christus zullen kennen die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods (?) door de kracht, welke in ons werkt, die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen’ (Efeziërs 3:19,20).

Of lees de woorden van Petrus over hoe degenen die Jezus liefhebben en vertrouwen zich verheugen ‘met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde’ (1 Petrus 1:8), terwijl uit hun hart ‘ongeveinsde broederliefde’ stroomt (1:22), ze ‘alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij’ afleggen (2:1), de mond snoeren van degenen die de weg van Christus beschimpen eenvoudigweg door het goede te doen (2:15), en al hun bekommernis op God werpen omdat Hij voor hen zorgt (5:7).

Het beeld is duidelijk en iemand die ervoor open staat kan het onmogelijk verkeerd opvatten. Maar hoewel alles helder en aantrekkelijk is, moeten we toegeven dat christenen, in het verleden en ook nu, over het algemeen maar heel moeizaam hun weg naar dit goddelijke leven vinden. Het staat haaks op hun eigen ervaring. Het nieuwtestamentische beeld van leven in Christus ontmoedigt hen. Hoewel ze trouwe kerkgangers zijn en Jezus Christus kennen als hun hoop, voelen ze zich vaak machteloos.

Hoe komt dat? Het leven dat God ons in Jezus aanbiedt is toch niet bedoeld als een puzzel? Dan is er maar één uitleg mogelijk: ondanks onze goede bedoelingen en vermoeiende methoden mankeert er iets aan de manier waarop we dat leven benaderen. We begrijpen onvoldoende wat de wijsheid van Jezus en de Bijbel ten aanzien van ons leven en de boodschap van Gods genade precies inhouden. Waar een wil is, is niet automatisch ook een weg, hoewel de wil natuurlijk wel van groot belang is. Er is ook inzicht nodig om precies te begrijpen wat er moet gebeuren en hoe je het kunt bereiken. Er is kennis nodig van de instrumenten en hoe ze werken.

Geestelijke vorming in Christus is een geordend proces. Hoewel God temidden van wanorde Zijn werk kan doen, heeft dat niet Zijn voorkeur. In plaats van ons te richten op de bijzondere dingen die God zou kunnen doen, moeten we de normale manieren erkennen die Hij gekozen heeft om met ons samen te werken. Deze worden in de Bijbel duidelijk uitgelegd, vooral in de woorden en de persoon van Jezus.

Hij nodigt ons uit onze loodzware, vermoeiende inspanningen om vroom te leven los te laten en het juk op ons te nemen van een groeiproces samen met Hem. Dit is een weg waarbij God zachtmoedig en nederig met ons omgaat, een weg die de ziel rust geeft. Het is een weg van innerlijke hervorming die laat zien dat het samen met Hem dragen van Zijn juk en Zijn last zacht en licht is (Matteüs 11:28-30). We hebben moeite om de goddelijke wereld en het leven daarin volledig binnen te gaan omdat we niet begrijpen dat de toegang tot dat leven een weg van diepgaande innerlijke hervorming is, en we de kleine stappen niet nemen die in alle rust zeker daarin zullen uitmonden.

Dit inzicht geeft hoop en is van levensbelang. Voor het individu betekent het dat alle blokkades om de oude mens af te leggen en de nieuwe aan te doen te overwinnen zijn. Dat proces zal ons in staat stellen steeds meer te groeien naar de heelheid, heiligheid en kracht die horen bij het koninkrijk der hemelen. Niemand hoeft een geestelijke en persoonlijke nederlaag te ervaren. Een leven van overwinning over zonde en omstandigheden is voor iedereen mogelijk.

Voor christelijke groepen en hun leiders betekent dit dat er een eenvoudige, duidelijke manier is waarop christenen de oproep van Jezus om radicaal anders te zijn kunnen waarmaken. Onze gemeente kan een plaats zijn waar hemel en aarde elkaar raken, waar door het kruis en de opstanding verlorenen worden gered en waar christenen kunnen groeien naar de volheid in Christus. Er zijn geen bijzondere voorzieningen, programma’s, talenten of technieken nodig. Er is zelfs geen budget nodig. Alleen maar trouw aan het proces van geestelijke groei in gelijkvormigheid aan Christus zoals in de Schrift en in het leven van Zijn volk door de eeuwen heen zichtbaar is.